Minimumloon: wijzigingen per 1 januari 2018

Minimumloon: wijzigingen per 1 januari 2018

Per 1 januari treedt weer een aantal wetswijzigingen in werking waarmee een werkgever rekening moet houden. Aan een aantal wijzigingen, zoals het verdwijnen van de premiekortingen en de loonkostenvoordelen die daarvoor in de plaats komen, is hier al de nodige aandacht besteed. Een andere belangrijk aandachtspunt voor werkgevers betreft de de wijzigingen in de wet minimumloon.

Stukloon: Ingeval van stukloon is per 1 januari de Wet minimumloon in die zin aangescherpt dat een werknemer die werkt op basis van stukloon per uur minimaal het minimumloon moet verdienen. Voor de werkgever betekent dit dat hij zal moeten gaan bijhouden hoeveel een werknemer werkt en zal moeten nagaan of de werknemer over die uren minimaal het wettelijk minimumloon ontvangt. Houd daarbij rekening met de gebruikelijke werkweek (36, 38 of 40 uur) binnen de bedrijfstak en het daarbij horende minimumuurloon.
Het bijhouden van uren zal veelal een extra belasting betekenen voor de werkgever. Vaak wordt juist stukloon gehanteerd omdat dit in de betreffende bedrijfstak lastig is, bijvoorbeeld omdat de werkgever onvoldoende toezicht kan houden door de aard van de werkzaamheden. In die situaties is het mogelijk een stukloonnorm vast te stellen en hiervoor een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid.

Meerwerk: Met ingang van 1 januari 2018 geldt dat een werknemer ook bij meerwerk over het aantal uren dat hij meer werkt minimaal het minimumloon moet ontvangen. Werkt bijvoorbeeld een werknemer een volledige werkweek (36, 38 of 40 uur) en verdient hij het minimumloon, dan moet hij bij overwerk over de overwerkuren ook minimaal het bijpassende minimumloon per uur ontvangen. Werkt een werknemer gewoonlijk 40 uur per week tegen het minimumloon en werkt hij in een week 4 uur over, dan moet hij dus minimaal over die week 110% van het minimumloon ontvangen. Het is overigens mogelijk bij cao af te wijken van de wettelijke regeling en bijvoorbeeld de extra gewerkte uren te compenseren in betaalde vrije tijd.
Let ook op bij werknemers die net iets meer dan het minimumloon verdienen. Stel, een werknemer verdient een loon van 105% van het minimumloon en in een week wordt – onbetaald – meer dan 5% overgewerkt, dan komt hij onder het wettelijk minimumloon en is de werkgever in principe in overtreding.

Let op de vakantiebijslag! Doordat overwerkt ook onder het loonbegrip van de Wet minimumloon komt te vallen, zal ook over overwerk vakantiebijslag moeten worden betaald. Ook hier geldt dat per cao hiervan kan worden afgeweken (bijvoorbeeld als in de cao een andere grondslag is vastgelegd voor het vakantiegeld), maar wel blijft gelden dat op jaarbasis over het overwerk ten minste 108% van het minimumloon moet worden betaald.

De boetes als een werkgever minder betaald dan het minimumloon kunnen fors zijn en variëren van € 500 per werknemer (bij een onderbetaling van minder dan € 50, korter dan een maand) tot € 10.000 per werknemer (onderbetaling meer dan 50% en langer dan zes maanden). Een goede administratie van gewerkte uren en beloning kan dus een forse besparing opleveren.

(20-12-2017)