Beschikking gedifferenteerde premie werkhervattingskas ontvangen?

Beschikking gedifferenteerde premie werkhervattingskas ontvangen?

Rond eind november stuurt de Belastingdienst ieder jaar de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Voor werkgevers is het zaak die beschikking altijd goed te (laten) controleren. De ervaring is dat de beschikking regelmatig fouten bevat. Dit kan leiden tot een te hoge premielast.

De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) wordt voor iedere werkgever afzonderlijk vastgesteld. Met de premie voor de Werkhervattingskas draagt een werkgever bij aan de WGA-uitkeringen voor werknemers met een vast dienstverband en de WGA- en ZW-uitkeringen van flexwerkers. De premie is opgebouwd uit twee componenten: een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW-flex. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden en re-integratiekosten worden doorbelast in de gedifferentieerde premie Whk.

Bij het vaststellen van die premie wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. Kleine werkgevers betalen een premie volgens hun sectorindeling, grote werkgevers een volledig geïndividualiseerde premie. Voor de middengroep is de premie opgebouwd uit een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en de op basis van de individuele uitkeringslasten vastgestelde premie. De parameters voor die premieberekening (waaronder de loonsomgrenzen) en de sectorpremies heeft het UWV begin september bekendgemaakt (zie 2018: Lichte stijging UWV-premies WGA en ZW).

Aandachtspunten

In de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de Belastingdienst eind november naar werkgevers stuurt, vindt u het door de Belastingdienst vastgestelde premie Whk. Het is zaak die beschikking goed (laten) te controleren. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer:

  • de loonsom – is bij het vaststellen uitgegaan van de juiste loonsommen? Dit is niet alleen van belang voor het vaststellen of u als werkgever een kleine, middelgrote of grote werkgever bent. Voor middelgrote werkgevers werkt een onjuiste loonsom (maar binnen de onder- en bovengrens) ook door naar het gewogen gemiddelde. Kort gezegd: hoe hoger de loonsom, hoe groter de invloed van de individuele component bij de vaststelling van de gedifferentieerde premie;
  • zijn de toegerekende uitkeringslasten correct, bijvoorbeeld worden geen uitkeringslasten toegerekend waarvoor nog de no-riskpolis van toepassing is;
  • zijn de toegerekende bedragen van de uitkeringslasten wel correct.

Bent u eigenrisicodrager, en blijft u dit volgend jaar, dan ontvangt u voor het premiedeel (WGA, ZW-flex of beide) waarvoor u eigenrisicodrager bent een nihilwaardering.

Let op: meent u dat de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas onjuist is, dan heeft u zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Vaak heeft u onvoldoende gegevens om de beschikking goed te beoordelen, bijvoorbeeld omdat u de instroomcijfers van het UWV mist. Maak dan pro forma bezwaar en vraag tegelijkertijd de instroomcijfers op op grond waarvan uitkeringslasten aan u zijn toegerekend.

Terug naar publieke verzekering…

Keert u terug naar de publieke verzekering na een periode van eigenrisicodragerschap, dan wordt een terugkeerpremie vastgesteld. Voor kleine werknemers betreft die de sectorpremie, maar voor (middel)grote werkgevers speelt bij de berekening van de terugkeerpremie ZW de eigen lasten een rol en voor de terugkeerpremie WGA wordt gekeken naar de uitkeringslasten in het verleden, zowel in de periode dat men eigenrisicodrager was als in de periode dat men eerder publiek verzekerd was. Ook bij het vaststellen van de terugkeerpremie is het van belang de beschikking goed te controleren.

(28-11-2017)